گزارش عملکرد

فهرسـت:

بخش اول : هيات ها
الف) هيات اجرائي
ب) هيات تشخيص صلاحيت
ج) هيات سه نفره

 

بخش دوم: امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان رسمي
الف) اداره امور مشاوران حقوقي، وكلاء
ب) اداره امور كارشناسان رسمي

 

بخش سوم: اداره آموزش
1) امور مشاوران حقوقي
2) امور كارشناسان رسمي
3) واحد مصاحبه

 

بخش چهارم: جلسات و همايش ها
1) جلسات و مصاحبه ها


بخش پنجم: واحدهاي ستادي
1). واحد معاضدت
2). واحد بازرسي
3). واحد رسيدگي به تخلفات
4). واحد رايانه و سايت
5). واحد اطلاعات كامپيوتري
6). دبيرخانه
7). واحد بايگاني
8). واحد پشتيباني و خدمات اداري

 

بخش اول: هيـأت هـا

الف). هيأت اجرايي ماده 187 مركب از 9 نفر عضو و رياست آن با معاون اول محترم
قوه قضائيه مي باشد. در حقيقت سياستگزار اصلي مركز بوده و خط مشي كلي امور به عهده اين هيأت مي باشد و مركز در حقيقت مجري تصميمات اين هيأت مي باشد.
1). تعداد اعضاء: ............9........... نفر
2). تعداد جلسات: .........3........... جلسه
3). تعداد پرونده هاو موضوعات مطروحه: ...........8......... فقره
4). تعداد مصوبات ........11...... فقره


الف). اين هيأت كه وظيفه اصلي اش بررسي صلاحيت عمومي پذيرفته شدگان
رشته هاي كارشناسي و وكالت و مشاوره حقوقي است داراي 16 عضو بوده كه همگي از قضات با سابقه مي باشند و پرونده هاي افراد پس از انجام تحقيقات لازم در گزينش جهت بررسي و اعلام نظر نهايي در اين هيأت مطرح مي گردد. اين هيات در هفته دو بار تشكيل جلسه مي دهد كه عملكرد آن در شش ماهه اخير بدين شرح است:

1). امور مشاوران حقوقي
الف). تعداد اعضاء: ............15.......... .نفر
ب). تعداد جلسات هيأت تشخيص: ......11...... جلسه
ج). تعداد پرونده هاي مطروحه در هيأت تشخيص: .....418.... فقره

2). امور كارشناسان رسمي
الف). تعداد اعضاء: ........... 15........... نفر
ب). تعداد جلسات هيأت تشخيص: .....11...... جلسه
ج). تعداد پرونده هاي مطروحه در هيأت تشخيص: ......501.... فقره


الف). اين هيأت كه همه اعضاء آن از اعضاء هيأت محترم اجرايي مي باشند مهم ترين وظايف اش بدين شرح است:
 اتخاذ تصميم در خصوص تقاضاهاي نقل و انتقال حوزه قضاييv
 اتخاذ تصميم درv خصوص پرونده هاي تخلفاتي وكلاء و كارشناسان
 اتخاذ تصميم در خصوص تقاضاي مربوطv به تقليل يا حذف دوره كارآموزي كه عملكرد آن طي شش ماهه اخير بدين شرح است:

1). امور مشاوران حقوقي
الف). تعداد اعضاء: ........3...... نفر
ب). تعداد جلسات: ...........5....... جلسه
ج). تعداد پرونده هاي مطروحه: .......178....... فقره

2). امور كارشناسان رسمي
الف). تعداد اعضاء: ...........3............ نفر
ب). تعداد جلسات: ............5....... جلسه
ج). تعداد پرونده هاي مطروحه: .........254....... فقره


 بخش دوم: امور مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي1). پرونده هاي ارسالي به گزينش جهت انجام تحقيقات: ......630..... فقره
2). پرونده هاي ارسالي جهت انجام مصاحبه گزينش: .......157........ فقره
3). پرونده هاي ارسالي جهت طرح در هيأت تشخيص صلاحيت: .....918....... فقره
4). تعداد استعلامات انجام شده: .........41.......... فقره
5). صدور پروانه: ........501........ فقره
6). صدور دفترچه: .......171........ فقره
7). تمديد دفترچه: ........2713....... فقره
8). تعداد مراسمات تحليف برگزار شده جهت مشاوران و وكلاء ........1...... مورد


1). پرونده هاي ارسالي به گزينش جهت انجام تحقيقات: .........1325......... فقره
2). پرونده هاي ارسالي جهت انجام مصاحبه: ...........53............ فقره
3). پرونده هاي ارسالي جهت طرح در هيأت تشخيص صلاحيت: ...........741............ فقره
4). صدور پروانه: ............ 245........... فقره
5). صدور دفترچه: ..........217............. فقره
6). تمديد دفترچه: ..........143............. فقره
7). تعداد مراسمات تحليف برگزار شده جهت كارشناسان رسمي ..........2........... مورد

 بخش سوم: اداره آموزش

1). امور مشاوران حقوقي
الف). تعداد افرادي كه ابلاغ كارآموزي دريافت داشته اند: ...........1065............ نفر
ب). تعداد افرادي كه كارآموزي را به پايان رسانده و تسويه گرفته اند: ...........492........ نفر
ج). تعداد دوره هاي علمي برگزار شده: .......2..... دوره
د). تعداد كارآموزاني كه به كلاسهاي علمي و تئوري معرفي شده اند: ...........255............ نفر
هـ). تعداد گزارشات كارآموزي رسيده به مركز: ......... 522..... نسخه


2). امور كارشناسان رسمي
الف). تعداد افرادي كه ابلاغ كارآموزي دريافت داشته اند: .....260......... نفر
ب). تعداد افرادي كه كارآموزي را به پايان رسانده و تسويه گرفته اند: .....143..... نفر
ج). تعداد كارآموزاني كه به كلاسهاي توجيهي معرفي شده اند: ......242....... نفر
د). تعداد جلسات كلاسهاي تئوري و توجيهي: ....... 3...... جلسه
هـ). تعداد گزارشات كارآموزي رسيده به مركز: .......34...... مورد


3). واحد مصاحبه
الف). تعداد افرادي كه دعوت به مصاحبه علمي شده اند: ............2431........... نفر
ب). تعداد قبول شدگان: ...........1771 ............ نفر
ج). تجديد مصاحبه: ............469........... نفر
د). مردودين مصاحبه: ............144........... نفر
ز) غائبين: ........ 47..... نفر

بخش چهارم: جلسات و همايش ها

1). جلسات و مصاحبه ها
الف). تعداد جلسات داخلي و ارشادي رئيس مركز با كاركنان مركز.......3....... جلسه
ب). تعداد مصاحبه خبري و مطبوعاتي رئيس مركز..........3......... مصاحبه
ج). تعداد مصاحبه رئيس مركز با نشريات و روزنامه .........__....... مصاحبه

 بخش پنجم: واحدهاي ستادي

1). تعداد نامه هاي وارده: ..........2411........... فقره
2). تعداد نامه هاي صادره: .........1731........ فقره
3). تعداد ارسال و مراسلات: .........3546........ فقره
4). تعداد استعلامات انجام شده: .........3652........ فقره

1). درخواست پرونده: ......6700...... فقره
2). تشكيل پرونده: .......28........ فقره
3). ضم نمودن استعلامات سه گانه در پرونده ها .......2820... فقره
4). ارسال فرمهاي گزينشي به هسته مركزي گزينش ....2010..... فقره
5). ثبت جواب استعلامات سه گانه.......2285... مورد

1). پاسخگويي بصورت تلفني: ...........2250............ مورد
2). ارشاد و راهنمايي مراجعين: .............. 1847........ مورد
2). ثبت استعلام: ......1015......... فقره


اين واحد به وسيله وكلايي كه بصورت روزانه در مركز حاضر مي شوند به امر معاضدت قضايي مي پردازد و عملكرد آن بدين شرح است:
1). تعداد مراجعين: ..........1390............. نفر
2). تعداد وكلاي معرفي شده: ..........1030............. نفر
3). تعداد وكلاي معرفي شده جهت وكالت معاضدتي در اجراي برنامه اجباري شدن
وكالت: ......... 1847...... نفر
4). تعداد كارشناسان معاضدتي كه معرفي شده اند: ........... 33........... نفر
5). تعداد مجتمع ها و دادسراهايي كه تحت پوشش طرح اجباري شدن وكالت هستند: 18مجتمع در سطح تهران
6). تعداد سازمانها و نهادهايي كه تحت پوشش خدمات مشاوره اي قرار دارند: سازمان
زندانها ـ فرهنگسراها ـ مركز پاسخگويي 129 قوه قضائيه ـ وزارت دادگستري
7). تعداد دفاتر كارشناسان در صحنه كه در مجتمع ها مستقر هستند: 18 مجتمع
8). تعداد كساني كه در ساختمان مركز از خدمات حقوقي و مشاوره اي استفاده
نموده اند: 952 مورد


1. تعداد كل پرونده هاي مطروحه 1382 مورد
2. عدم احراز تخلف 835 مورد
3. توبيخ كتبي با درج در پرونده 116 مورد
4. توبيخ كتبي با درج در روزنامه 37 مورد
5. توبيخ در سايت 1 مورد
6. توديع پروانه 1 مورد
7. تنزل درجه 1 مورد
8. تقليل حدود صلاحيت 1 مورد
9. تعليق 11 مورد
10. تجديدنظر هيأت 1 مورد
11. هدايت به مرجع انتظامي 1 مورد
12. اخذ تعهد و تذكر شفاهي 11 مورد
13. انفصال 42 مورد
14. انصراف 1 مورد
15. ارجاع به هيأت تشخيص 1 مورد
16. ارجاع به دادسرا 3 مورد
17. در جريان رسيدگي 275 مورد
18. ممنوع الترفيع 2 مورد
19. محروميت 3 مورد
20. غيبت غيرموجه معاضدت 1 مورد
21. طرح در هيأت 21 مورد
22. ابطال 15 مورد
23. رفع تعليق 2 مورد


1ـ تعداد دفاتر و موسسات حقوقي بازرسي شده در طي يكساله اخير: ....2283...... مورد
2ـ تعداد دفاتري كه بازرسي مجدد شده اند: ........882......... مورد
3ـ تعداد وكلايي كه جهت اداي توضيح و ارشاد دعوت شده اند: .....730..... نفر
4ـ‌ تعداد پرونده هايي كه به واحد تخلفات ارجاع شده است در طي يكساله اخير: .....1415..... فقره
5ـ بازرسي از دفاتر وكلاي دماوند: ...........10......... مورد
6ـ بازرسي از دفاتر وكلاي تهران: ............246............ مورد
7ـ بررسي گزارشات بازرسي استان خراسان و آذربايجان و اعلام اخطار اوليه جهت رفع نواقص به وكلاء
8ـ پيگيري اخذ گزارشهاي بازرسين استانهاي كشور
9ـ تعيين بازرسين استانها در كل كشور با هماهنگي روساي دادگستري استانها
10ـ بازرسي از دفاتر وكلاي استان كردستان: ............9........... مورد
11ـ بازرسي از دفاتر آذربايجانغربي: ...............232............ مورد
12ـ بازرسي از دفاتر مشاوران حقوقي استانهاي خراسان شمالي، جنوبي ورضوي ...260... مورد
13ـ بازرسي از دفاتر استان مازندران .......443......... مورد
14ـ بازرسي از دفاتر استان يزد ........52........ مورد1- تجهيز و تأمين لوازم اداري نشريه مركز
2- تجهيز و تأمين لوازم اداري و كمك آموزشي ساختمان آموزش
3- راه اندازي شبكه رايانه اي و مديريت سيستم در ساختمان گلفام
4- تهيه و چاپ كارت شناسائي وكلاء و كارشناسان
5- تجهيز و راه اندازي كتابخانه1ـ بروز رساني روزانه بخش پيشگيري پرونده مشاوران و كارشناسان.
2ـ راه اندازي بخش مشاوره حقوقي رايگان در وب سايت مركز.
3ـ راه اندازي بخش آرشيو خبري در وب سايت مركز.
4ـ راه اندازي بخش واحد تخلفات در وب سايت مركز.
5ـ پاسخ دهي روزانه بخش ارتباطات در سايت مركز.
6ـ بازديد از سايت مركز: .......96466...... مورد.
7ـ راه اندازي تلفن گويا
8ـ راه اندازي سيستم اطلاع رساني از طريق SMS
-9تاسيس كتابخانه در مركز خرداد 1386

 

 

میانبرها     
آرشیو اخبار
کارشناسان کشیک
تشکیلات
واحد معاضدت
تخلفات كارشناسان
واحد آموزش
تعرفه دستمزد
شرایط جذب
دستورالعمل کارآموزی
ماده 187
گزارش عملکرد
تخلفات وکلا
اهداف و وظایف
پست الکترونیکی
ثبت نام
 
لینک های مرتبط     
 
 

Copyright © 2012 AZ-EXRERT All rights reserved.