تخلفات وکلا

نوع تخلف انتظامي

مجازات انتظامي

مستند قانوني

تخلف از قسم

ممنوعيت از وكالت از 3 ماه تا 3 سال (درجه 5)

بند3 م81. نظامنامه وكالت 1316

اخذ پروانه بدون وجود شرايط قانوني و يا از دست دادن شرايط قانوني پس از اخذ پروانه

ممنوعيت از وكالت از 3 ماه تا 3 سال (درجه 5)

بند1 م82. همان آيين نامه

ادعاي خلاف واقع در مورد

 عذر موجه

ممنوعيت از وكالت از 3 ماه تا 3 سال (درجه 5)

بند4م82. همان آيين‌نامه

عدم تنظيم وكالتنامه در فرم مخصوص

3 ماه انفصال از خدمت و در صورت تكرار محروميت از وكالت

م 63 نظامنامه وكالت 1316

عدم تحويل نسخه‌اي از وكالتنامه يا ساير اوراق به موكل

به تشخيص هيات اجرايي

ماده 32 قانون وكالت 1315

عدم ارائه رسيد اخذ در تبادل اصل سند يا رونوشت مصدق

به تشخيص هيات اجرايي

ماده 6 قانون وكالت 1316

نداشتن دفاتر ثبت- رسيد اسناد موكلين، درآمد و هزينه

به تشخيص هيات اجرايي

ماده 55 نظامنامه 1316

مفتوح نبودن دفتر وكالت براي 4 ساعت در هر روز

به تشخيص هيات اجرايي

بند2 ماده 64 همان نظامنامه

گرفتن هر نوع قرارداد يا سندبجاي قرارداد وكالت كه در اوراق مخصوص چاپ شده است

مجازات انتظامي بالاتر از درجه 5 (محروميت موقت يا دائم از وكالت)

ماده 78 همان نظامنامه

شركت در مدعي به، بنام شخص

مجازات درجه 5

ماده 80 همان نظامنامه

انتقال قرارداد وكالت در صورت عدم خاتمه و بدون رضايت موكل

مجازات انتظامي درجه 4 به بالا

ماده 79 همان نظامنامه

خروج از حدود صلاحيت نسبي (پايه2و1)

به تشخيص هيات اجرايي

ماده2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187

عدم رعايت شئونات و ظواهر اسلامي (عدم رعايت حجاب، آرايش زننده و غيره)

به تشخيص هيات اجرايي

تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187

جلوگيري از صلح و سازش نسبت به موكل خودش

به تشخيص هيات اجرايي

تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187

تباني به ضرر موكل خود

به تشخيص هيات اجرايي

تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187

اخذ هر گونه وجهي مازاد بر حق‌الوكاله (در صورت وكالت حق گرفتن حق‌المشاوره ندارد)

به تشخيص هيات اجرايي

تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187

فريب دادن موكل و اميدواركردن او به حاكميت وي در دعوي (ايجاد اميدواري براي موكل مبني بر حاكميت وي در محكمه)

به تشخيص هيات اجرايي

تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187

عدم اهتمام به انجام حداكثر تلاش در بهبود شرايط موكل معاضدتي

توبيخ با درج در روزنامه رسمي (درجه3)

بند2 م 78. همان آيين‌نامه

عدم ترجيح دادن جنايي بر ساير محاكم و عدم ترجيح در حضور به محكمه‌اي وقت رسيدگي زودتر ابلاغ شده در صورتيكه جمع اوقات ممكن نباشد

توبيخ با درج در روزنامه رسمي (درجه3)

بند1م 78. آيين‌نامه. لايحه قانون استقلال كانون وكلا مصوب 1334

عدم ارائه رسيد در صورت دريافت اوراق مركز يا ادعانامه يا حكم دادگاه پس از قبول و رويت

توبيخ با درج در روزنامه رسمي (درجه3)

بند3م79. همان آيين‌نامه

تجاهر به استعمال مسكرات و مواد مخدر يا مراوده در اماكن فساد

 

بند1م79. همان آيين‌نامه

عدم ارائه رسيد در صورت دريافت وجوهي از موكل

توبيخ با درج در روزنامه رسمي (درجه3) يا تنزل درجه (3 يا 4)

بند2م79. همان آيين‌نامه

ثبت وكالت قبل از تمديد پروانه يا تجديد تمبر

توبيخ با درج در روزنامه رسمي (درجه3) يا تنزل درجه (3 يا 4)

بند3م79. همان آيين‌نامه

عدم حضور در محكمه بدون عذر موجه كه به واسطه آن كار دادگاه به تاخير افتد

 

میانبرها     
آرشیو اخبار
کارشناسان کشیک
تشکیلات
واحد معاضدت
تخلفات كارشناسان
واحد آموزش
تعرفه دستمزد
شرایط جذب
دستورالعمل کارآموزی
ماده 187
گزارش عملکرد
تخلفات وکلا
اهداف و وظایف
پست الکترونیکی
ثبت نام
 
لینک های مرتبط     
 
 

Copyright © 2012 AZ-EXRERT All rights reserved.